Dle §272 odst. 1 písmeno i) Zákon č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a fondech je kvalifikovaný investor:

Osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň 125 000 EUR.